Web
Analytics
 

Straf- en protestzaken

Hier vind je alle informatie over het aantekenen van protest bij de NeVoBo.

 

Waartegen is wel of geen protest mogelijk?

Er kan bij de Straf- en Protest Commissie (SPC) alleen geprotesteerd worden tegen toepassing of uitleg van spelregels en de daarbij behorende spelregelcommentaren. Spelregelcommentaren zijn opgenomen in het boekSpelregelcommentaren 1996-2000. Dit boek is te bestellen bij de NeVoBo Volleybalshop.

 

Een protest tegen de beoordeling van de technische balbehandeling of tegen waarnemingen (bijvoorbeeld vier keer spelen, in/uit, touché, gestolen bal, enzovoorts) van een scheidsrechter is niet mogelijk. Een protest tegen een foute uitleg van een waarnemingsregel is wel mogelijk. Bijvoorbeeld als de scheidsrechter zegt dat een balop de lijn uit is. Je kunt bij de SPC niet protesteren tegen zaken, die niet in de spelregels zijn geregeld, maar in enig ander reglement, zoals bijvoorbeeld:

 • speelgerechtigdheid

 • aanwijzing of vervanging van een scheidsrechter

 • te laat beginnen van een wedstrijd

 • wijziging van speelzaal of speelveld.

Tegen zulke zaken dien je formeel bezwaar te maken bij de instantie die met de uitvoering van het desbetreffende reglement is belast (sector Competitie, regio sector Competitie).

 

Protest tijdens de wedstrijd

Een protest tijdens de wedstrijd moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • Zodra een ploeg merkt dat een spelregel onjuist is toegepast, moet die de eerste scheidsrechter daarvan in kennis stellen, zo mogelijk voordat het spel weer is hervat. De scheidsrechter heeft dan de gelegenheid de fout te herstellen. Soms is het niet direct duidelijk dat er een fout is gemaakt en wordt die pas opgemerkt als het spel is hervat. Dan kan de ploeg alsnog zijn bezwaar aan de eerste scheidsrechter kenbaar maken. De SPC beoordeelt dan of het later melden van de fout in het licht van de situatie aanvaardbaar is.

 • Een bezwaar tegen een fout van een andere official dan de eerste scheidsrechter, moet aan de eerste scheidsrechter kenbaar worden gemaakt

 • Een protest vermeld je op het wedstrijdformulier. Daarbij moet je het woord protest gebruiken om misverstanden te voorkomen. Het niet eens zijn met de toepassing van reglementsbepalingen (geen zaak voor de SPC) dien je bij voorkeur met het woord bezwaar aan te duiden.- Een protest vermeld je voordat het wedstrijdformulier is afgesloten met de handtekening van de eerste scheidsrechter. Die mag een protest niet weigeren of onmogelijk maken door zijn handtekening te plaatsenvoordat de aanvoerders dat hebben gedaan en akkoord zijn gegaan met het formulier. Als hij dat toch doet, is het zaak er de wedstrijdleiding of getuigen bij te halen als steun om het protest toch behandeld te krijgen.

 • Een protestaantekening moet een korte beschrijving bevatten van de situatie waartegen je protesteert. Verder dient zo'n aantekening bij voorkeur nog te bevatten:

 1. de stand (in sets en punten van de lopende set)

 2. welke ploeg de voorafgaande rally aan de opslag was

 3. als het om de uitleg van een regel gaat, een korte weergave van die uitleg

De formulering van een protestaantekening wordt door de protesterende ploeg bepaald en niet door de scheidsrechter. Wie deze opschrijft is niet van belang. Het verdient aanbeveling de aantekening door de aanvoerder van de protesterende ploeg voor akkoord te laten tekenen. Elk protest is definitief. Onder voorbehoud protesteren kan niet.

 

Procedure na de wedstrijd

Alleen een aantekening op het wedstrijdformulier is niet voldoende voor een ontvankelijk protest. Het bestuur van de protesterende vereniging moet uiterlijk de derde dag na die van de wedstrijd een schriftelijke toelichting zenden aan de SPC. Als dit niet gebeurt, wordt het protest niet ontvankelijk verklaard (met oplegging van kosten). Het verenigingsbestuur kan ook binnen dezelfde termijn het protest intrekken (tegen de helft van de kosten).

 

Als een protest niet wordt ingetrokken, dient de toelichting een beknopte maar duidelijke beschrijving te bevatten van wat er is gebeurd en gezegd en andere voor het protest relevante zaken, zoals (indien bekend) de stand in sets en punten en de ploeg die aan de opslag was. Niet relevante zaken en andere bezwaren dan op het wedstrijdformulier zijn aangetekend worden door de SPC buiten beschouwing gelaten. Wie de toelichting ook opstelt, die zal namens de vereniging door een bestuurslid moeten worden (mede)ondertekend. Anders is een protest niet ontvankelijk.

 

Procedures met betrekking tot de niet protesterende ploeg en de scheidsrechter(s)

De niet protesterende ploeg, de scheidsrechters en eventuele anderen krijgen een verzoek van de SPC om hun visie te geven op het protest en de hen toegezonden toelichting. Zij zijn verplicht binnen de gestelde termijn schriftelijk te reageren. Niet nakomen van deze verplichting kan reden zijn voor strafmaatregelen door de NeVoBo.

 

Toezending van stukken.

Toelichtingen, visies en alle andere gegevens moeten rechtstreeks worden gezonden aan de Straf- en Protest Commissie van de NeVoBo op het hoofdkantoor. Toezending aan anderen (bijvoorbeeld regio’s) leidt meestal tot termijnoverschrijding en niet-ontvankelijkheid.

 

Misvattingen

 • Scheidsrechters kunnen zich niet beroepen op onbekendheid met een geuit bezwaar, wanneer dat niet door de aanvoerder maar door een ander lid van de ploeg kenbaar is gemaakt (zij kunnen zo nodig wel strafmaatregelen nemen). Bij volleybal op laag niveau en bij jeugdwedstrijden ligt het zelfs voor de hand dat bijvoorbeeld een coach bezwaren kenbaar maakt. Hij of zij is dan wellicht de enige die enige kennis van spelregels heeft.

 • Scheidsrechters hebben alleen op uitnodiging recht de zitting van de SPC bij te wonen.

 • Bij het indienen van een protest behoeven niet gelijktijdig kosten te worden voldaan.

 

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de medewerker straf- en protestzaken op het NeVoBo hoofdkantoor.