Web
Analytics
top of page
Teamindelingsmethodiek
Het bestuur heeft gekozen voor een teamindelingsmethodiek naar aanleiding van de wensen van de leden. Dit houdt in dat we trachten een mate van zekerheid in te bouwen over de teamindeling. Door een voorlopige indeling te publiceren voelen leden zich gebonden en wordt er minder snel (tactisch) uitgeschreven. Er wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan wensen van de leden terwijl wij richten op lange termijn stabiliteit en continuïteit binnen de vereniging.
 
Beleid uitgangspunten:
1. Teamindelingen worden gemaakt op advies van de trainers en coaches.
2. Een zo evenwichtig mogelijke teamopbouw, waar mogelijk ondersteunen in het bereiken van vulling in alle klassen van de laagste tot de hoogste spelende teams.
3. Voordeel en zekerheid bieden aan zittende leden door:
- Op het moment van moeten besluiten of je lid blijft, weet je waar je aan toe bent.
- Wijziging van team of niveau vindt alleen plaats indien daar aanleiding toe is, waarbij het verenigingsbelang boven het belang van het team en het individu staat.
4. De vereniging is gericht op lange termijn stabiliteit en continuïteit.
5. Goede communicatie door:
- Duidelijke communicatie over de status van de voorlopige en vaste indeling.
- Open en tijdige communicatie richting leden die van team veranderen (indien een speler/speelster dit zelf zou willen dient dit ook tijdig bij de TC kenbaar te worden gemaakt).
Feitelijke richtlijnen voor teamindelingsmethodiek in volgorde van behandeling
1. Indeling vindt plaats volgens de gedachte van het verenigingsbelang en ‘bouwen aan teams’. Basis is stabiliteit en continuïteit per team, met niveau als uitgangspunt.
2. De TC beslist op basis van inspraakelementen over (individuele) wijzigingen in plaatsing. Input komt van huidige en al bekende nieuwe trainers, coaches, teamgesprek en individuele wensen via de enquête. Dit is een dynamisch geheel. Alle factoren hebben een weging in het geheel, maar weging van het oordeel kan per factor en per team wisselend zijn.
3. De voorlopige teamindeling ontstaat op basis van bovenstaande elementen. Dit is een uitgangspunt, waarbij - buiten toevoeging van nieuwe leden aan een team -, het verenigingsbelang de enige reden is om ervan af te wijken.
4. Bij het maken van de voorlopige indeling voor nieuwe leden wordt uitgegaan van niveau, niet persoon. Er wordt gelet op een grotere bezetting in lagere teams ten opzichte van hogere teams.
5. Plaatsing van leden anders dan volgens bovenstaande richtlijnen vindt pas plaats na een individueel gesprek met het desbetreffende lid.
6. Afwijkingen van bovenstaande richtlijnen vindt alleen plaats na accordering van bestuur.
bottom of page